تبلیغات
انصار المهدی - امام خامنه ای / این زحمت پیش خداى متعال اجر دارد

انصار المهدی
 
جانم فدای رهبر
من توصیه‏ ام به مردم در درجه‏ ى اول این است كه بیایند وارد میدان انتخابات شوند، صندوقهاى رأى را پر رونق كنند. خود این صفوفى كه ایستادند، ممكن است زحمت هم داشته باشد؛ در هواى سرد؛ یك ساعت - كمتر، بیشتر - اما این مجاهدت است، این جهاد است؛ این زحمت پیش خداى متعال اجر دارد. بروند رأى بدهند. این در درجه‏ ى اول.
به ادامه ی مطلب بروید.

به كى‏ رأى بدهند؟ شاخص این است كه شعارهاى انقلاب بایستى به وسیله‏ ى مسئولین و منتخبین ما روز به روز زنده‏ تر شود. این شاخص است. ربطى به جناح‏بندی ها ندارد، ربطى به اسمها ندارد. علاج دردهاى این ملت و وسیله‏ ى رسیدن به آرمانهاى این ملت، شعارهاى انقلاب است؛ اینها باید حفظ شود. آن كسانى كه با این شعارها به معناى حقیقى كلمه مخالفند، دشمنِ این شعارهایند؛ اینها نباید در مراكز تصمیم‏ گیرى واقع بشوند. بین ملت ، باشند. آحاد ملت، هر كسى هر عقیده ‏اى داشته باشد، اشكال ندارد؛ اما آن كسى كه عقیده‏ اش این است كه این ماشین باید راه نیفتد، این را نمیشود پشت رُل گذاشت. یك آدمى كه عقیده ‏اش این است كه از این جا باید این اتومبیل حركت نكند، این شخص را پشت فرمان خودرو بگذاریم، هیچ وقت این اتومبیل حركت نخواهد كرد. باید كسى را بگذاریم كه معتقد به این حركت باشد، معتقد به این راه باشد، معتقد به آن هدف باشد، معتقد به توانائیهاى ملى باشد، معتقد به اسلام، معتقد به انقلاب باشد و شاخصها را قبول داشته باشد. این آن نقطه‏ ى حساس است. این هم نكته‏ ى دوم است.