تبلیغات
انصار المهدی - امام خامنه ای / نظر شوراى نگهبان، فصل‏ الخطاب انتخابات

انصار المهدی
 
جانم فدای رهبر
مسئله‏ ى شوراى نگهبان در قانون اساسى كشور ما، یك مسئله ‏ى بسیار مهم و بزرگ و منحصر به فرد است. هم وظیفه‏ ى تشخیص موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسى، بسیار وظیفه‏ ى بزرگى است؛ كه اگر این وظیفه نباشد، ادامه‏ ى اسلامى بودن و شرعى بودن حكومت به هیچ وجه تضمین ندارد - این، آن نقطه‏ ى حساسى است كه تضمین كننده‏ ى ادامه ‏ى حیات اسلامىِ این نظام است - هم وظیفه‏ ى تفسیر قانون اساسى، بسیار وظیفه‏ ى سنگین و بااهمیتى است؛ كه آنجائى كه اصلى از اصول قانون اساسى به دلیلى مورد ابهام قرار میگیرد، نظر شوراى نگهبان فصل‏ الخطاب است؛ و اعتبار نظر شوراى نگهبان، هموزن اعتبار اصل قانون اساسى است. این، خیلى مطلب مهمى است. همچنین وظیفه‏ ى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت انتخابات، از جمله‏ ى كارهاى بسیار بزرگ و مهمى است كه در قانون اساسى بر عهده‏ ى شوراى نگهبان گذاشته شده است. اگر نظارت شوراى نگهبان نباشد، و اگر تأیید صحت انتخابات به وسیله‏ ى شوراى نگهبان انجام نگیرد، اصل این انتخابات زیر سؤال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ چه انتخابات مجلس، چه انتخابات خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهورى، و هر انتخاباتى كه نظارت آن بر عهده‏ ى شوراى نگهبان است. این وظایفِ یكى از دیگرى مهمتر، همه بر دوش شوراى نگهبان گذاشته شده است.