تبلیغات
انصار المهدی - اشعاری در زمینه "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی"

انصار المهدی
 
جانم فدای رهبر
به گزارش قاصدنیوز چند سالی است که رهبر معظم انقلاب هر سال را بانامی آغاز می نمایند. در پی پیام نوروزی سال 1391 امام خامنه ای مبنی بر سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" جوانان خوش ذوق اقدام به سرودن اشعاری در این زمینه نموده اند که منتشر می گردد.
 
ماپیرو این امام شیرین سخنیم
سیلی به رخ دشمن میهن بزنیم
از بهر "حمایت از تلاش و تولید"
رزمنده ی بدرها و خیبرشکنیم

---------

با امر رهبرم که ز رحمان موید است
دیگر به جنس خارجیان رو نمی کنیم
ما حامیان کار و تلاشی مضاعفیم
با تنبلی و سست شدن خو نمی کنیم

---------

برخیز که فخر هفت اقلیم شویم
در نزد خدا و خلق تکریم شویم
فرمود ز تولید حمایت بکنیم
تا شاهد مرگ طرح تحریم شویم

---------

امسال تمام شهر قرآنی شد
تولید و تلاش و کار ، ایمانی شد
با حکم ولی و بردن نام علی
سرمایه ی ما دوباره ایرانی شد

---------
باز هم با امر تو تجدیدبیعت می کنیم
عرصه ی تولید ملی را حمایت می کنیم
کار و سرمایه که جای خود، بدان آقای من
ما تمام هستی خود را فدایت می کنیم